Kommittéernas arbete och uppdrag

Syftet med kommittéernas arbete är att skapa medlemsnytta.

Kommittéer ska kunna:

 • Bistå FFFs medlemmar med råd och stöd om det behövs.
 • Driva frågor som är intressanta för FFF:s medlemmar.
 • Vara kommunens naturliga samarbetspartner.
 • Svara på förfrågningar i egenskap av remissinstans.
 • Skapa nytta genom t.ex. hantering av aktuella frågor, anordna kurser, julfester, föredrag, tidningsutgivning, m.m.
 • Bidra till samverkan med andra medlemmar.
 • Vara synlig och informera om föreningen och dess verksamhet.

Byggkommitténs uppdrag

Byggkommittén arbetar med frågor som berör FFF:s medlemmars gemensamma intressen i egenskap av fastighetsägare och verkar för trivsel och trevnad i området. Det betyder att vi skriver och publicerar artiklar om frågor relaterade till kommunens byggplaner, byggteknik, byggmaterial, geoteknik, geologi, VA, som t.ex. grundvatten, dagvatten, mm.

 • Byggkommittén besvarar remisser, förmedlar kontakter och organiserar vid behov gemensamma aktiviteter med sina systerföreningar inom kommunen.
 • Byggkommittén följer med vad som händer i vår kommundel och agerar för föreningens gemensamma intressen och önskemål.
 • Byggkommittén är remissinstans i ärenden som berör vårt område och har täta kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen.
 • Byggkommittén hjälper till att föra fram medlemmarnas åsikter till rätt instans och föreningen kan med hela sin föreningstyngd ställa sig bakom enskilda medlemmars skrivelser i olika frågor.

Trygghetskommitténs uppdrag

Trygghetskommittén arbetar med trygghetsfrågor som t.ex. belysning på våra gator och torg, säkring av våra bostäder mot inbrott, beredskapsfrågor, kurser, riskanalyser, mm.

 • Trygghetskommittén samarbetar aktivt med Gransamverkan och kan bistå kommunen med information och tips om trygghetsförbättrande åtgärder.
 • Trygghetskommittén verkar för att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra vårt område tryggare genom att sprida medlemsinformation, information från polisen, ekonomiskt stödja grannstödsbilen och aktivt arbeta förebyggande.

Trivselkommitténs uppdrag

Trivselkommittén anordnar olika typer av evenemang för medlemmarna som till exempel föreningens jubileumsfirande och den trevliga julfesten i Källbrinksskolan.

 • Trivselkommittén samverkar vid behov med andra föreningar som till exempel med Snättringe fastighetsägareförening.

IT-/webbkommitténs uppdrag

IT-/webbkommittén arbetar med och utvecklar FFF:s kommunikation med medlemmarna via webbsidan www.fff-fullersta.se och Facebook med syfte att utöka och effektivisera kontakten med medlemmarna.

 • IT-/webbkommittén ansvarar för information till medlemmarna och verkar för att befrämja informationssäkerheten.

Redaktionskommitténs uppdrag

Redaktionskommittén arbetar med insamling av relevant information om Fullersta och med utgivning av FFFs tidning FFForum som publiceras 4 ggr per år och når alla boende i Fullerstas upptagningsområde. Redaktionskommittén består av bl.a. utgivningsansvarige och kommittén ansvarar för kvaliteten och riktigheten av den tryckta informationen.